Panorama Zuid-Limburg

Zuid-Limburg gaat de komende tijd op allerlei gebieden veranderen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. In het project Panorama Zuid-Limburg werken Provincie Limburg, het Rijk, Stadsregio Parkstad Limburg en diverse gemeenten samen aan een toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050. Dit als bouwsteen voor een Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Zuid-Limburg en een ruimtelijk arrangement met afspraken tussen het Rijk en de Provincie Limburg.

Algemene info

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie.

Onder de vlag van NOVEX-gebied Zuid-Limburg hebben de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld gebracht. Niet alle ruimteclaims zijn op dit moment bekend. Voor de ruimteclaims die nog niet bekend zijn, zijn nu eerste richtingen uitgewerkt. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes is een tussenproduct uitgewerkt: drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven. Deze toekomstperspectieven zijn in de zomer en het najaar van 2022 getoond in een reizende expositie. Ook hebben er workshops plaatsgevonden. Welke onderdelen van de toekomstperspectieven spraken bezoekers aan? Welke onderdelen zijn het meest haalbaar? De reacties op de expositie en uitkomsten van de workshops zijn gebruikt om te werken aan een synthese (samenvattend) toekomstbeeld waarin verschillende elementen van de drie toekomstperspectieven zijn samengevoegd. Dit synthese toekomstbeeld wordt in de eerste helft van 2023 afgerond en aangeboden aan het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (de opdrachtgever voor Panorama Zuid-Limburg).

Wat is Panorama Zuid-Limburg?

Verschillende opgaven en transities hebben grote invloed op het ruimtegebruik in Zuid-Limburg: Wat is deze invloed en hoe past dit binnen de ruimte die er is? Met Panorama Zuid-Limburg maken we een bouwsteen door deze ruimteclaims te verbeelden.

Waarom Panorama Zuid-Limburg?

Panorama Zuid-Limburg laat met behulp van scenario’s zien waar en welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Europolis

Het dynamische perspectief

Het is het jaar 2050. De steden van Zuid-Limburg vormen samen met Luik en Aken een Euregionaal, metropolitaan gebied. De economische kracht ligt in de verschillende steden met ieder hun eigen kenniseconomie en voorzieningen. De groene parel in het midden, biedt ruimte voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie en natuurinclusieve (en innovatieve) landbouw.

Europolis - Het Dynamische Perspectief

Belevingsregio

Het ontspannen perspectief

Toerisme, zorg en wellness zijn in 2050 de economische motor van het belevingslandschap. Daarvoor wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op 19e-eeuwse cultuurhistorische elementen. Deze hoogkwalitatieve, gezonde woonomgeving trekt veel gezinnen, gepensioneerden en nieuwe werknemers naar de regio. Het versterken van de historische kwaliteit heeft een prachtig landschap opgeleverd, waar kleinschalige natuurinclusieve landbouw, zorg, vakantieverblijven en klimaatadaptieve maatregelen zijn ingepast.

De Belevingsregio - Het Ontspannen Perspectief met tekstuele uitleg

Lokale ketens

Het zorgvuldige perspectief

Autonomie, brede welvaart en solidariteit liggen aan de basis van lokale ketens. Met een strategie rondom hoofddopen waarbij voorzieningen geconcentreerd en bereikbaar zijn, zijn kleine Daily Urban Systems en bijbehorende gemeenschappen ook in het jaar 2050 behouden. Lokale ketens betekent ook korte ketens. Met inzet op circulaire economie zijn grondstofstromen op elkaar afgestemd en is Zuid-Limburg steeds meer zelfvoorzienend.

Lokale Ketens - Het zorgvuldige perspectief

Samenwerkingen

In het project werken de Provincie Limburg, het ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse Zuid-Limburgse gemeentes en de Stadsregio Parkstad Limburg samen onder de vlag van het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Bij het ontwerpend onderzoek worden we geholpen door ontwerpbureau PosadMaxwan.

 

Links:

NOVI gebied Zuid-Limburg