Onze organisatie

De Peel is een van de zestien NOVEX-gebieden die het kabinet in 2022 heeft aangewezen. In NOVEX De Peel werken de gemeenten van regio’s Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en Limburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de ministeries LNV, BZK, I&W, EZK en Defensie nauw samen om met maatschappelijke partners een duurzame, leefbare en gezonde toekomst voor de Peel te realiseren. Denk aan het creëren van een gezond evenwicht tussen natuur en landbouw, met water en bodem als fundament. Maar ook ruimte voor energie, ondernemerschap en verstedelijking vragen aandacht.

Relevante ontwikkelingen in de Peel worden afgestemd binnen de stuurgroep NOVEX De Peel van Rijk en regio onder co-voorzitterschap van Minister Christianne van de Wal (N&S) namens het Kabinet en Dijkgraaf Mario Jacobs vanuit de provincies, waterschappen en regio’s/gemeenten. Alle betrokken overheidspartijen zijn in de NOVEX-stuurgroep vertegenwoordigd. De stuurgroep neemt zelf geen formele besluiten, dat doen de besturen van de betrokken overheden.

De ambtelijke voorbereiding en uitwerking van stuurgroepbesluiten is neergelegd bij een kleine uitvoeringsorganisatie onder leiding van een onafhankelijke gebiedsmanager, communicatieadviseur en een ambtelijk regieteam waaraan ook weer alle partners deelnemen. De bestuurlijke en ambtelijke regie vanuit NOVEX De Peel heeft betrekking op:

 • Het koers bepalen en gezamenlijk programmeren van de uitvoering;
 • Impulsen geven aan proeftuinen, pilots en processen en het gezamenlijk verdiepen toekomstvisie, bijvoorbeeld op het vlak economische dragers of sociaal economische impact;
 • Onderdeel daarvan is de zogenaamde “versnellingstafel” die helpt knelpunten weg te nemen en adviseert over (financiële) ondersteuningsvragen;
 • De communicatie en het relatiebeheer;
 • Het evalueren en doorontwikkelen van de NOVEX-samenwerking in de Peel gericht op uitvoeringskracht.

NOVEX
NOVEX staat voor de uitvoeringskracht (executie) van de Nationale Omgevingsvisie. In het programma NOVEX werken alle verschillende overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het Rijk heeft zestien NOVEX-gebieden aangewezen. Dat zijn gebieden met grote ruimtelijke vraagstukken die een apart ontwikkelperspectief vragen. De aanwijzing als NOVEX-gebied geeft erkenning voor de complexe vragen in het gebied. Daarnaast is het een steun in de rug voor initiatieven in de regio.
Lees hier meer over NOVEX.

Stuurgroep

De stuurgroep van NOVEX De Peel bestaat uit:

 • Mario Jacobs (voorzitter)
 • Pieter van Ree (gebiedsmanager)
 • Marc Oudenhoven – provincie Noord-Brabant
 • Michael Theuns – provincie Limburg
 • Fons d’Haens – gemeente Bladel
 • Daan Janssen – gemeente Venray
 • Franko van Lankvelt – gemeente Maashorst
 • Boris Meessen – gemeente Nederweert
 • Rob Wanten – gemeente Peel en Maas
 • Willeke van Zeeland – gemeente Gemert-Bakel
 • Ernest de Groot – Waterschap Aa en Maas
 • Chrit Wolfhagen – Waterschap Limburg
 • Mariska Harte – ministerie van LNV
 • Yvonne Laan – ministerie van BZK