Het NOVEX-programma: samenwerken aan toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

In sommige gebieden zijn er zoveel belangrijke landelijke projecten dat er behoefte is aan een gecoördineerde aanpak op regionaal niveau. Naast de plannen die elke provincie heeft. Deze gebieden noemen we NOVEX-gebieden. Het doel is om de gebieden opnieuw in te richten of een andere bestemming te geven. Daarmee behouden of verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit.

Samen met jou, als inwoner of als ondernemer, werkt de overheid samen aan een ontwikkelingsplan voor ieder gebied. Dit plan vormt de basis voor beslissingen.

Lees hier wat dat betekent voor NOVEX De Peel.

Novex de Peel

Wat betekent dat?

In de NOVEX-gebieden werken provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk samen om de plannen om te zetten naar de specifieke uitdagingen in die gebieden. Voor ieder NOVEX-gebied is er een gezamenlijke samenwerking tussen het Rijk en de regio opgezet.

Hierbij werken een vertegenwoordiger van het Rijk en een vertegenwoordiger van de regio samen als team. De minister en de regionale bestuurder spelen een belangrijke rol bij het versnellen van besluitvorming over belangrijke ruimtelijke keuzes. Ze zijn ook belangrijk voor het uitvoeren van maatregelen, zodat de plannen op een toekomstbestendige en samenhangende manier worden gerealiseerd.

Samenwerking voor een gedeeld perspectief

Jouw perspectief speelt een belangrijke rol in het ontwikkelperspectief van de NOVEX-gebieden. Dit gezamenlijke perspectief is de basis voor strategische beslissingen en afspraken tussen overheden.

In oktober 2023 zijn de ontwikkelperspectieven van de gebieden klaar. Zo kunnen we samen vooruit en kunnen we afspraken maken tussen het Rijk, andere overheden en partners zoals maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Samen bouwen aan de toekomst

Op basis van dat perspectief stellen we een plan op. Dit plan geeft antwoord op de vragen: wat gaan we wanneer doen en met wie?

We houden rekening met de onderlinge relaties en de volgorde van de stappen. Dat brengt ons dichter bij de uitvoering en de ruimtelijke keuzes die nodig zijn om onze doelen te bereiken in de komende vier tot tien jaar.

In het plan staan onder andere een duidelijk actieplan en een regionale investeringsagenda.

Concrete afspraken per NOVEX-gebied

Het ontwikkelperspectief en de uitvoeringsagenda vormen de basis voor gezamenlijke afspraken en besluiten over wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen.


Het Rijk zorgt ervoor dat deze afspraken worden vertaald naar investeringsbeslissingen. Ook is het Rijk zelf actief betrokken bij de uitvoering en de ontwikkeling van de NOVEX-gebieden. Daarvoor zet het Rijk organisaties in die namens de overheid verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten. Maar je kunt daarnaast ook denken aan het beschikbaar stellen van grond, mensen, instrumenten en middelen om de uitvoering van de gebiedsontwikkeling te ondersteunen en te versnellen.


Het volledige programma NOVEX vind je hier:


Programma