De Provinciale Omgevingsvisie Limburg, wat is dat?

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. De Provincie Limburg moet op die datum een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn: 2030-2050. Hierin staan onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, energie, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook gezondheid en een gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen.

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vormt deels de basis voor de Omgevingsvisie. De Provincie Limburg bereidt de Omgevingsvisie voor en geeft deze vorm samen met regionale partners.

Waar staan we nu

Op 1 oktober 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Limburg vastgesteld. Hier ging een interactief proces aan vooraf.

In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. Na een uitgebreid participatief proces is de Omgevingsvisie 15 december 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens hebben Provinciale Staten op 1 oktober 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie Limburg treedt op 25 oktober 2021 in werking. De Omgevingsvisie Limburg 2021 is te raadplegen via de volgende link.

Het participatietraject met inwoners heeft van december 2019 tot maart 2020 plaatsgevonden. Enkele resultaten zijn hier te vinden.

De Omgevingsvisie bevat belangrijke keuzes voor de fysieke leefomgeving. Om bij deze keuzes het milieubelang volwaardig mee te laten wegen, is een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een millieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin gaat het om (onderzoek naar) de effecten van de nieuwe Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in brede zin. De resultaten van het planMER worden meegenomen bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie. Kijk hier voor meer informatie over de m.e.r.-procedure.

Planning omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Limburg is op 1 oktober 2021 vastgesteld door Provinciale Staten. Het proces hier voorafgaand staat in onderstaand schema.

Handige websites:

Provinciale websites

Hier staat alle formele informatie rondom de Omgevingsvisie Limburg 2020 en het POL 2014. Zoals kaartmateriaal, de volledige tekst van het POL 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening.

Bekijk website

Aan de slag met de Omgevingswet

Op deze website staat alle informatie rondom de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het nieuwe bijbehorende digitaal stelsel. Je vindt er het laatste nieuws, bijeenkomsten van Aan de slag met de Omgevingswet en alle wetsinstrumenten.

Bekijk website

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Omgevingswet

VNG bundelt hier al het nieuws rondom de Omgevingswet. De juridische instrumenten worden uitgelegd en er staan blogs op met praktijkvoorbeelden die laten zien wat de nieuwe Omgevingswet feitelijk betekent.

Bekijk website